Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

In NLG Pensioen is de grote expertise, hoge vakbekwaamheid en innovativiteit van NLG gebundeld. NLG Pensioen is daardoor een onafhankelijk pensioenbureau dat behoort tot de top van pensioenadviserend Nederland.

Wij werken met uitgebalanceerde, weldoordachte concepten, die erop gericht zijn naadloos aan te sluiten op de wensen van onze opdrachtgevers. Onze pensioenoplossingen zijn gericht op gemak, efficiency, effectiviteit, rentabiliteit en continuïteit.

Naast pensioenadvies is het voeren van de pensioenadministratie een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij voeren voor meer dan 750 ondernemingen de administratie. We nemen onze klanten alle administratieve zorgen uit handen en bereiken daarmee dat hun pensioenadministratie vlekkeloos verloopt.

Onze diensten


Het is nooit te vroeg om een plan te maken voor uw oude dag of dat van uw medewerkers.

Pensioen voor de DGA

De Directeur-GrootAandeelhouder (DGA) is eigenaar én werknemer tegelijk. Dat betekent dat hij veel mogelijkheden heeft om pensioen op te bouwen, vooral omdat hij zelf kan beslissen hoe hij dat doet. Dat kan bijvoorbeeld ook in zijn eigen BV. Daarom een aparte rubriek voor de DGA waar u alles vindt over de mogelijkheden om pensioenvoorzieningen te realiseren.

Lees meer

Pensioen voor werkgevers

In de rubriek werkgevers maken we graag onderscheid in de formele juridische kant van pensioen (civiel) en de fiscale kant, dus in hoeverre pensioenpremies invloed hebben op uw bruto en netto inkomen. Verder vindt u hier informatie over pensioen en arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij fusies en overnames. Maar ook aspecten zoals deeltijdpensioen en langer werken komen aan bod.

Lees meer

Pensioenverzekeringen

Wanneer u als werkgever overweegt om een collectief pensioen af te sluiten voor uw medewerkers dan is dat doorgaans geen gemakkelijke beslissing. Een collectieve regeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Er zijn veel mogelijkheden en de keuzes die hierin gemaakt worden, bepalen de hoogte van de kosten.

Lees meer

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • het opzetten, begeleiden, controleren en administreren van pensioenregelingen;
  • het redigeren van pensioenbrieven en -reglementen;
  • het maken van alle pensioenberekeningen, individueel en collectief;
  • het oplossen en voorkomen van vraagstukken rondom lijfrenten, stamrechten en VUT;
  • het adviseren bij pensioenverevening;
  • het berekenen van pensioenschade bij ontslag;
  • het begeleiden van fusies en overnames, gericht op pensioenzaken.

Weten wat wij voor u kunnen doen? En hoeveel dat kost?
Klik hier voor ons Dienstverleningsdocument. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Ons team

Benieuwd naar de mensen achter NLG pensioen? Bekijk hier de mensen die dagelijks voor u klaar staan om uw pensioenregelingen beheren.

Naar ons team

Veelgestelde vragen


Betaal ik mee aan mijn pensioenregeling?

De pensioenpremie wordt niet altijd volledig door de werkgever betaald. Er mag dus ook een bijdrage worden gevraagd van u als werknemer. Dit is vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst en in de Pensioenovereenkomst. Op uw salarisstrook ziet u de pensioenpremie ook terug indien deze van toepassing is.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke situatie door aan de uitvoerder?
U kunt uw wijzigingen meestal middels een formulier doorgeven bij de pensioenuitvoerder: Verzekeraar, Premie pensioen instelling, of Pensioenfonds. Uw werkgever heeft meer informatie over het bestaan en de beschikbaarheid van een dergelijk formulier.
Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?
Zolang u in dienst bent, ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarop u kunt zien hoeveel pensioen u tot dan toe hebt opgebouwd. Ook ziet u in dit pensioenoverzicht hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen tot de pensioendatum, onder voorwaarde dat uw opbouw in de pensioenregeling zich onveranderd voortzet en uw salaris en de pensioenregeling niet verandert. Na uitdiensttreding ontvangt u minimaal een keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht.
Wat is de franchise?
In principe ontvangt iedereen vanaf de gerechtigde leeftijd (tussen 65 en 67 jarige leeftijd) een AOW-uitkering van de overheid. Om die reden blijft bij de opbouw van het pensioen een gedeelte van het salaris buiten beschouwing en bouwt u alleen pensioen op over het gedeelte van het salaris dat u méér verdient dan een drempelbedrag. Dat drempelbedrag noemt men de franchise. Het is moeilijk te voorspellen wat er exact met de hoogte van de AOW-uitkering zal gebeuren. Deze franchise wordt vrijwel altijd jaarlijks aangepast. De minimale wettelijke franchise per 1 januari 2013 bedraagt € 13.227,-. De franchise in uw pensioenregeling vindt u terug op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
Gaat de pensioenopbouw door als ik arbeidsongeschikt ben en uit dienst ga?

Als u arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering van de overheid ontvangt, gaat de pensioenopbouw in de pensioenregeling gewoon door. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de opbouw van het pensioen over het arbeidsgeschikte deel. De uitvoerder neemt de financiering van de pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte deel voor zijn rekening. Treedt u na een periode van arbeidsongeschiktheid uit dienst, dan gaat de pensioenopbouw over het arbeidsongeschikte deel door. Als daarna uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager wordt, dan wordt de pensioenopbouw hieraan aangepast. Wordt het arbeidsongeschiktheidpercentage hoger, dan blijft de pensioenopbouw ongewijzigd.

Krijg ik een uitkering als ik arbeidsongeschikt ben?

Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid ontvangt u wel of geen uitkering van de overheid. Daarnaast kunnen twee verzekeringen worden afgesloten die in geval van arbeidsongeschiktheid een aanvulling geven op uw inkomen: een WGA-hiaatverzekering en een WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik jaarlijks op?

Uw inkomen na uw pensionering bestaat uit AOW, pensioen en eventueel een aanvulling op uw inkomen via privévoorzieningen. AOW krijgt u van de overheid. Bij de werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling: het jaarlijks opgebouwde ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) opgenomen. Het wordt de 'Factor A' genoemd. Het totaal te bereiken pensioen vindt u ook terug op het UPO. Daarnaast kunt u zelf een eventuele aanvulling op uw inkomen regelen. Denk hierbij aan koopsom- of lijfrentepolissen, spaargeld, beleggingen of een eigen huis.

Ik woon samen. Heeft mijn partner recht op nabestaanden(partner)pensioen?

"Hebt u een niet-geregistreerd partnerschap, dan komt uw partner in aanmerking voor het nabestaanden(partner)pensioen. Daarbij geldt dat u vóór het bereiken van de pensioendatum moet voldoen aan een van onderstaande voorwaarden: - U hebt bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten waarin financiële afspraken zijn gemaakt én u woont langer dan een half jaar samen. Óf, - U woont langer dan vijf jaar onafgebroken met uw partner samen (zonder samenlevingscontract)."

Hoe hoog is het nabestaanden(partner)pensioen?

U bouwt in nagenoeg alle pensioenregelingen ook een pensioen op voor uw partner. Als u overlijdt ná het bereiken van de pensioendatum, ontvangt uw partner meestal 70% van het bereikte ouderdomspensioen, afhankelijk van de datum van indiensttreding. Overlijdt u vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, dan bedraagt het partnerpensioen 70% van het pensioen dat u zou bereiken op de pensioendatum, afhankelijk van de datum van indiensttreding.

Hoe hoog is het wezenpensioen?

Ook uw kinderen ontvangen in de regel een pensioenuitkering bij uw overlijden. Als u overlijdt, bedraagt het wezenpensioen per (stief- of pleeg)kind maximaal 14% van het ouderdomspensioen dat u zou bereiken op de pensioendatum, afhankelijk van de datum van indiensttreding. Het is gebruikelijk dat kinderen recht hebben op deze uitkering tot hun 18e, maar maximaal tot 30 jaar. Kinderen die beide ouders verliezen, ontvangen een dubbele uitkering: 28% van het te bereiken ouderdomspensioen. Ook pleeg- en stiefkinderen die door u of uw partner worden opgevoed, komen mogelijk in aanmerking voor een wezenpensioen.

Ik ben na mijn pensionering een verbintenis aangegaan. Krijgt mijn partner een pensioen als ik overlijd?

Nee, als u ná uw pensionering bent getrouwd of een geregistreerd of niet-geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Kan ik voor mijn 65e met pensioen?

Ja. U kunt uw ouderdomspensioen vanaf een eerdere leeftijd laten ingaan.

Krijg ik ook vakantiegeld na mijn pensionering?

De AOW kent wel een vakantiegelduitkering, maar uw pensioen niet. Het vakantiegeld is al verwerkt in de uitkering die u maandelijks ontvangt. U ontvangt uw pensioen dus in twaalf maandelijkse, gelijke uitkeringen.

Wat is uitruil?

Uitruil houdt in dat u op de pensioendatum het opgebouwde nabestaanden(partner)pensioen (geheel of gedeeltelijk) om laat zetten in extra ouderdomspensioen. Dit kunt u doen als u geen partner hebt, of als uw partner zelf al over voldoende pensioen beschikt.

Wat wordt bedoeld met ‘variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen’?

De kans is groot dat uw financiële lasten gedurende de eerste jaren van uw pensionering hoger zijn dan in de jaren erna. Dit kan allerlei oorzaken hebben. U hebt bijvoorbeeld nog doorlopende hypotheeklasten. Of u ontvangt nog geen AOW-uitkering . Of u trekt er de eerste jaren na de pensionering vaker op uit, dan in de jaren erna. De constructie ‘variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen’ verdeelt het pensioeninkomen zo, dat u in het begin van uw pensionering meer inkomen ontvangt dan in de jaren daarna.

Wat gebeurt er met het nabestaanden(partner)pensioen?

Het volledige nabestaanden(partner)pensioen dat u voor en tijdens het (niet-)geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, is bestemd voor uw ex-partner. Als u hiervoor ook een partner had, heeft de verdeling geen invloed op het pensioen dat al aan deze partner was toegewezen: deze behoudt dus zijn of haar oorspronkelijke recht op bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er met het ouderdomspensioen?

Als u uw verbintenis hebt beëindigd (echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap) na 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. Bij de standaardverdeling ontvangen u en uw ex-partner ieder 50% van het tijdens de verbintenis opgebouwde ouderdomspensioen. Zolang u en uw ex-partner in leven zijn, krijgt u elk 50% van het tijdens de verbintenis opgebouwde ouderdomspensioen vanaf het moment dat uw pensioen ingaat.

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan krijgt u weer 100% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Komt ú te overlijden, dan stopt ook het ouderdomspensioen voor uw ex-partner. U kunt met uw ex-partner ook een andere verdeling van het pensioen afspreken. Dit moet u regelen bij huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant.

Ik heb pensioenrechten opgebouwd bij vorige werkgevers. Hoe achterhaal ik waar deze verzekerd zijn?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u alle opgebouwde pensioenaanspraken bij uw huidige en voorgaande werkgevers terugvinden inclusief informatie over uw AOW uitkering.

Wat gebeurt er met nabestaandenpensioen als ik uit dienst ga?

Wanneer u uit dienst treedt, blijft het opgebouwde nabestaanden(partner)pensioen van u. Wanneer u de waarde van het pensioen overdraagt, gaat ook het nabestaanden(partner)pensioen mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Indien er geen nabestaandenpensioen opgebouwd wordt, maar uitsluitend verzekerd door middel van een risicoverzekering, bevat deze geen waarde. Dan kan er dus ook niets 'van u' worden.

Wat is waardeoverdracht?

"Bij waardeoverdracht koopt u het pensioen af dat u bij de ene pensioenuitvoerder (pensioenuitvoerder A) hebt opgebouwd en koopt u vervolgens direct pensioen in voor de afkoopsom bij uw huidige pensioenuitvoerder (pensioenuitvoerder B). U hebt na de waardeoverdracht geen recht meer op pensioen van pensioenuitvoerder A, maar pensioenuitvoerder B zal uw pensioen uitkeren. Let op: voor de uitkering van het ‘oude’ pensioen van pensioenuitvoerder A gelden na de waardeoverdracht dus ook niet meer de voorwaarden van pensioenuitvoerder A, maar die van pensioenuitvoerder B (denk daarbij aan pensioenleeftijd, indexatie, mogelijkheden tot vervroegen pensioeningang, uitstellen pensioeningang etc.). Dit is de reden dat u altijd eerst een pensioenberekening (een soort offerte) van beide pensioenuitvoerders ontvangt, voordat u beslist of u de waarde wilt overdragen."

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Klik hier.

Onze services


Online Benefitsadministratie

Wij bieden één portal voor de administratie, beheer en communicatie van al uw verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Dit voorkomt dubbele administratieve handelingen en het zorgt voor minder fouten. Het geeft u overzichtelijke managementinformatie en kunt u de financiële gevolgen van het aanbieden of aanpassen van regelingen snel en eenvoudig doorrekenen.

Lees meer

Online Salarisadministratie

De verwerking, administratie en uitbetaling van salarissen is een maandelijks terugkerende activiteit. Juist daarom is het van belang dat u dit efficiënt doet. U kunt de volledige salarisverwerking aan ons overlaten. Wij bieden u online oplossingen om snel en eenvoudig mutaties aan ons door te geven.

Lees meer

Online Verzuimadministratie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemers. U moet dan ook grip hebben op alle facetten van het verzuimproces. Het systeem is een gebruiksvriendelijke online applicatie die integraal verzuimmanagement binnen uw organisatie ondersteunt.

Lees meer